Search
  • Xuannguyen24h

Blockbuster cuối cùng đã được chuyển thành Airbnb


Bạn có thể ngủ lại ở Blockbuster  cuối cùng còn lại (Airbnb / Lauren Demitry)
Bạn có thể ngủ lại ở Blockbuster cuối cùng còn lại (Airbnb / Lauren Demitry)

Cửa hàng băng đĩa (Blockbuster) cuối cùng trên thế giới có thể được đặt trên Airbnb với giá 4 đô la một đêm. Các đơn đặt trước sẽ có từ ngày 17 tháng 8 cho các ngày 18, 19 hoặc 20 tháng 9. Cửa hàng sẽ được chuyển thành phòng khách với TV và ghế dài. Khách sẽ có quyền truy cập vào bộ sưu tập phim của cửa hàng. Do quy định của Covid-19, khách qua đêm phải đến từ cùng một hộ gia đình. Một liên kết đến danh sách Airbnb được cung cấp ở cuối bài viết.

Nguồn independent3 views0 comments