Search
  • Xuannguyen24h

Chúng tôi là nhóm phần mềm SpaceX, hãy hỏi chúng tôi bất cứ điều gì! (Reddit)


Một vài thành viên trong nhóm SpaceX đã làm việc trên phần mềm đã bay Dragon trả lời các câu hỏi từ người dùng Reddit. SpaceX viết tất cả phần mềm tự trị của nó trong C ++, chỉ sử dụng các thư viện nguồn mở cực kỳ chất lượng khi có thể và viết các thư viện tùy chỉnh khi cần kiểm soát chất lượng mã. Có nhiều khía cạnh để xử lý lỗi, với nhiều cấp độ cảm biến và sao lưu để đảm bảo tất cả các lỗi được ghi lại và xử lý. Cùng một nguồn trên Falcon được sử dụng cho mọi nhiệm vụ, mặc dù phần mềm được cập nhật khá thường xuyên. Configs thay đổi mọi nhiệm vụ theo các biến cụ thể cho việc khởi chạy. Nhiều câu hỏi và câu trả lời sâu sắc có sẵn trong chủ đề.


Link trên reddit; photo credit: reddit.

0 views0 comments