Search
  • Xuannguyen24h

[GitHub Repo] PyTorch đáng kinh ngạcKho lưu trữ này chứa một danh sách các tài nguyên được quản lý cho PyTorch. Các danh mục bao gồm hướng dẫn, phát hiện đối tượng, trực quan hóa, tối ưu hóa, nén mạng neural và nhiều hơn nữa.


Nguồn github

0 views0 comments