Search
  • Xuannguyen24h

Radar xuyên thấu mặt đất tiết lộ toàn bộ thành phố La Mã cổ đại


Các nhà khảo cổ học đã có thể lập bản đồ sơ bộ toàn bộ thành phố ngầm Falerii Novi, một thành phố La Mã cổ đại, sử dụng radar xuyên mặt đất. 28 tỷ điểm dữ liệu được thu thập trong dự án để tạo bản đồ đầy đủ vẫn đang được xử lý. Các nhà nghiên cứu đã có thể ghi lại vị trí của các tòa nhà, di tích, lối đi và thậm chí cả ống nước mà không phải đào. Falerii Novi là tài liệu tốt trong các tài khoản lịch sử. Nó có bố cục không chính thống so với các thành phố La Mã cổ đại khác. Hình ảnh của thành phố có sẵn trong bài viết.


Theo gizmodo

0 views0 comments