Search
  • Xuannguyen24h

Tài nguyên tuyệt vời về thiết kế hệ thống (GitHub Repo)Kho này chứa danh sách các tài nguyên thiết kế hệ thống. Thư viện này chứa các bài báo, sách, video và công cụ. Các chủ đề bao gồm máy tính phân tán, dịch vụ vi mô, nghiên cứu điển hình, v.v.

2 views0 comments