Search
  • Xuannguyen24h

Tăng tốc một đơn vị Git tại Dropbox với ít hơn 200 dòng mã

Vào năm 2014, Dropbox đã di chuyển từ Mercurial sang Git để cải thiện hiệu suất cục bộ và hợp nhất các kho lưu trữ mã phụ trợ. Các vấn đề về hiệu suất Git đã tăng tuyến tính khi monorepo tăng lên. Với một gói mã tùy chỉnh nhỏ, nhóm kỹ thuật có thể tăng tốc các hoạt động của Git mà không cần phân đoạn kho lưu trữ thống nhất và đang phát triển. Quá trình phát triển kho lưu trữ và tối ưu hóa nó được trình bày chi tiết trong bài viết.


Theo dropbox

0 views0 comments