Search
  • Xuannguyen24h

[TED Talk] Shut Up and Listen! (Hãy bên cạnh khách hàng và giúp họ thành công)

Từ bài nói "Shut Up and Listen!" mới thấy được cách nhìn và cách làm của chúng ta để giúp đỡ những người khác rất nhiều khi không đúng như những gì mà người cân giúp đỡ cần. Bài học rút ở đây là gì: Hãy bên cạnh khách hàng và giúp họ điều họ muốn làm


Bài nói trên TED talk có phụ đề tiếng Việt có thể xem ở đây.

0 views0 comments