Search
  • Xuannguyen24h

Trang web Kiến trúc Playbook


Sách tương tác này được thiết kế để giúp các nhà phát triển tìm thấy kiến thức họ cần, dễ dàng tạo tài liệu kiến trúc và phân phối, đồng thời cải thiện chất lượng các dự án CNTT của họ. Trang thông tin được chia thành bốn phần, Kinh doanh, Dữ liệu, Ứng dụng và Cơ sở hạ tầng công nghệ. Tất cả các tài liệu và công cụ trong playbook đều mở và được sử dụng miễn phí mà không tính phí.

Nguồn nocomplexity


0 views0 comments