Search
  • Xuannguyen24h

Trang web về giáo trình thiết kế Game


Học viện URF là hội thảo thiết kế trò chơi tương tác dành cho học sinh trung học trên toàn thế giới. Trang này chứa hướng dẫn chương trình giảng dạy cho khóa học đầu vào. Khóa học cấp độ đầu vào dạy các yếu tố cơ bản của thiết kế trò chơi bằng cách sử dụng khuôn khổ và các hội thảo tương tác. Trong khóa học, sinh viên học các khái niệm thiết kế trò chơi cốt lõi và tạo một nguyên mẫu giấy của trò chơi nhiều người chơi.

Nguồn riotgames


4 views0 comments